De raadscommissies

De gemeenteraad heeft drie raadscommissies ingesteld:

  • Commissie Algemeen Bestuur en Middelen 
  • Commissie Sociaal Domein
  • Commissie Fysiek Domein

Daarnaast zijn er nog enkele niet-politieke commissies, die niet zozeer een adviserende, maar veeleer een controlerende en besturende taak hebben:

  • Rekeningcommissie 
    De rekeningcommissie adviseert de raad met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag. Ook heeft de commissie de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van door de raad genomen besluiten. In de commissie zijn alle raadsfracties vertegenwoordigd. 
  • Rekenkamercommissie 
    Vanaf 1 januari 2006 zijn de gemeenten verplicht om een rekenkamerfunctie in te stellen. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Deze commissie is de gemeenteraad van dienst bij het uitoefenen van zijn controlerende taak en geeft waar nodig adviezen om het functioneren van de gemeente te verbeteren. Het gaat daarbij om het functioneren van de gemeentelijke organisatie en om de dienstverlening naar de burger. 
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid